logo kaauw voetjes web

Privacybeleid

C.V. de Kaauwvoetjes, gevestigd Gildeplein 28, 5715 CL te Lierop
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postadres: Gildeplein 28, Lierop
E-mail: secretariaat@kaauwvoetjes.nl
Internet: www.kaauwvoetjes.nl
Sociale media: www.facebook.com/Kaauwvoetjes

Anne Hesius is de Functionaris Gegevensbescherming van C.V. de Kaauw Voetjes
Zij is te bereiken via email: secretaritaat@kaauwvoetjes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
C.V. de Kaauwvoetjes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voorletters, voornaam en achternaam:
– Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats):
– Telefoonnummer:
– E-mailadres:
– Bankrekeningnummer:
– Datum inschrijving:

Doel en basis waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
C.V. de Kaauwvoetjes verwerkt uw persoonsgegevens in een beveiligde, online
administratie voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
– Automatische incasso van uw jaarlijkse contributie uit te laten voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
C.V. de Kaauwvoetjes neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde
verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van ons) tussen zit.

Foto’s
Tijdens evenementen van C.V. de Kaauwvoetjes, worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s worden gepubliceerd op www.kaauwvoetjes.nl / www.facebook.com/Kaauwvoetjes
Wij vragen u eenmalig aan te geven of u hiermee akkoord gaat of bezwaar heeft.
Dit doet u door bijgaande privacyverklaring foto’s te ondertekenen en te sturen naar: secretariaat@kaauwvoetjes.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
C.V. de Kaauwvoetjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden geregistreerd.

Indien u wenst dat uw gegevens bij opzegging verwijderd worden, moet u dit bij
uw opzegging vermelden.

Delen van persoonsgegevens met derden
C.V. de Kaauwvoetjes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt
deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. C.V. de Kaauwvoetjes blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
C.V. de Kaauwvoetjes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door C.V. de Kaauwvoetjes en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@kaauwvoetjes.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek.

C.V. de Kaauwvoetjes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
C.V. de Kaauwvoetjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact via secretariaat@kaauwvoetjes.nl

1-1-2019